GTS

I. Sözleme

(1) Ticaret Sözleme’si halihazrdaki ve gelecekteki Ticari ilikiler için geçerlidir.
(2) Müteri’ye ait uyumsuz, aykr düen veya tamamlayc nitelikte bir Ticari Sözleme - bilgi dahilinde olsa bile - sözleme konusu olamaz. Olaki, geçerlilikleri tarafmzca yazl olarak açkça kabul edilmise.
(3) Bir ürünü sipari etmekle, Müteri sipari ettii ürünü satn almak istediini belirtmi olur. Sipariin kabulü Satc tarafndan iki hafta içerisinde sözlemenin yazl teyidi veya sipariin gerçeklemesi ile oluur.


II. Fiyatlandrma

(1) Bütün fiyatlar Ankara depo çk için geçerlidir.
(2) Özel olarak baka bir anlama yaplmad sürece, toplam yekun brüt fiyat olarak geçerlidir.
(3) Fiyatlara Gümrük, Sevkiyat/Nakliye, Sigorta, Bindirme, ndirme giderleri dahil deildir.


III. Teslimat

(1) Özel olarak baka bir anlama yaplmadkça tüm teslimatlar Ankara depo çkdr.
(2) Ürün Müteri’nin istei ile, Müteri’nin i yerinde kurulur ise, bu durumda oluabilecek bir hasar ya da tahribatta risk, ürünün Ankara deposunu terk etmesiyle birlikte, Müteri’ye ait olur.
(3) Sözleme’de Kullanc ile nakliye ve sigorta hususlarnda mutabakata varlm ise, satlan üründe oluabilecek hasar ya da tahribatta risk, ürünün teslimatnn yaplmas ile birlikte alcya geçer. (Teslimatl satlar da buna dahildir)
(4) Müteri ürünü zamannda almyor ve ayn zamanda kendisi için belirlenen ek teslimat süresini kati suretle veya sessiz kalarak reddediyor ise, Satc Sözleme’yi iptal edebilir ve zararn tazminini talep edebilir. Ayn talep üzerinde anlalm olan ürün bedelinin zamannda ödenmemesi halinde de geçerlidir.
(5) Satc paketleme malzemelerini geri almakla meshul deildir.


IV. Mücbir Sebep Halleri

(1) Beyan edilen teslim tarihleri yaklak tarihler olarak kararlatrlr.
(2) Satc’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas, taahhüdün ksmen veya tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, Satc’nn bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemi olmas. Grev, lokavt halleri, olaanüstü tabiat olaylar; zelzele, yangn, su baskn gibi.
(3) Teslim tarihini etkileyebilecek, özellikle de teknik detaylar ile ilgili sonradan yaplan anlamalar, süreyi belli çerçevede uzatabilir.
(4) Satc tarafndan temsil edilemeyen sebeplerden dolay yaanan gecikmelerde, Müteri, üzerinde anlam olduklar teslim tarihi geçtikten sonra yazl ihtarda bulunmu ve eer bu uygun görülen ek teslim süresi içerisinde, ihtar yazsnn giri tarihi balangç alnmak suretiyle, halen gerçeklememi ise, Sözleme’yi fesih etme hakkna sahiptir.
(5) Teslimatn gecikmesi durumunda oluabilecek zararlarda, Satc sadece kast ve ar kusur olan durumlar temsil edebilir.
(6) Ürünün teslimat ya da temini Satc için Md. 2.ye göre mümkün olmaz yada büyük ölçüde zorlar ise, Satc bu durumu Müteri’ye iletmekle teslimat sorumluluundan kurtulur.


V. Ödeme

(1) Ayr bir ödeme anlamasnn kayd ihtirazisi altnda, sat fiyat ile yan giderler, fatura tarihinden sonra 12 gün içerisinde ödenmek zorundadr.
(2) Zamannda yaplan ödemelerin girii, Satc için esasdr.
(3) Havale ve çekler sadece özel olarak sözleme yaplm ise, ödemenin bir ksm olarak tüm masraflar da hesaplanarak kabul edilebilir.
(4) Satc, gecikmeli ödemelerde Merkez Bankas taban faiz fiyat üzerine ayda %5 ekleyerek bunu Müteri’den talep eder.
(5) Taksitli ödemeler zamannda yaplmam ya da Müteri’nin sermayesi üzerinden mukayese veya- iflas muamelesi talep edilmise, Satc bu durumda henüz açk olan tüm alacaklarn derhal talep eder.
(6) Müteri birden fazla faturay veya taksit taleplerini ödememi ise, Satc önce eski borçlarn ödenmesini talep edebilir.
(7) Gecikme söz konusu olduunda, alc ihtar masraflarn, her bir ihtar için 50,00 YTL ve avukatlk masraflarn satc’ya öder.


VI. Eksiklik Giderme artlar

(1) Üründeki bir eksiklik durumunda satc kendi inisiyatifi dorultusunda düzeltme, yedek gönderimi ya da fiyat indirimine gidebilir. Zarar tazmin talepleri karlanmaz.
(2) Müteri ürünü gecikmeden kontrol etmeli ve takribi eksiklikleri 3 gün içinde yazl olarak Satc’ya bildirmelidir.
(3) Müteri ayn zamanda kullanc ise, öncelikli olarak eksikliin giderilmesini düzeltme ya da yedek gönderimi yoluyla m olacan seçmelidir. Satc ise, mamafih Müteri’nin seçmi olduu düzeltme talebini, eer bu talep kabul edilemeyecek oranda masrafl ise ve baka ekilde düzeltme talebi kullanc için büyük zarar tekil etmeyecekse reddedebilir.
(4) Eksikliklerin tamamlanmas için Müteri Satc’ya uygun bir süre tanmaldr; aksi durumda her türlü garanti talebi düer. Yasal eksiklik giderme süresi geçmi ve Müteri’nin talebi yerine getirilmemi ise, Müteri sözlemeyi fesih edebilir ya da sat fiyatnda indirim talep edebilir. Sadece ehemmiyetsiz saylabilecek eksikliklerde Müteri’nin fesih hakk yoktur.
(5) Kullanc açkça belli olan eksiklikleri ürünü teslim aldktan sonraki 3 günlük bir süre içerisinde yazl olarak bildirmelidir. Aksi durumda garanti talebinin geçerlilii mümkün olmaz.
(6) Kontrol esnasnda bile açkça fark edilemeyen eksiklikler, fark edilmelerinden hemen sonra Müteri tarafndan aynen madde 5’te olduu ekilde ileme alnmaldr.
(7) Müteri, açkça belli olmayan eksiklikleri ürünü teslim aldktan itibaren 6 hafta içerisinde yazl olarak Satc’ya bildirmemise, garanti talebi geçersiz olur. Bu süre zarfnda ürünün monte edilmi olmas durumu deitirmez.
(8) Müteriler için eksikliin giderilme talep süresi, sevkiyatn yaplmasndan itibaren 1 yldr. Kullanclarda bu süre, ürün sevkiyatnn yaplmasndan itibaren iki yldr.
(9) Satc tarafndan ürün ile birlikte gönderilen kullanma talimatna Müteri tarafndan harfiyen uyulmaldr. Kullanma talimatna uyulmamas durumunda Satc’nn sorumluluu yoktur. Makine (Ürün), kullanma talimatna aykr, kullanlrsa garanti kapsamndan çkar.
(10) Satc’nn sorumlu olduu üzerinde anlalm olan sözleme maddeleri mahiyetini, Müteri ile yaplan sözlemeden alr. Dier pazarlama, reklam, prospektüs ve benzeri gibi ürünlerden almaz.


VII. Kullanlm Ürüne Tazminat Talebi

Müteri bir ürünü, sat sözlemesinin fesihi ya da eksikliklerin giderilmemesinden dolay iade ediyor ise; Satc, ürünün o güne kadar kullanlm olmasndan dolay bir kullanm bedeli talep edebilecei gibi, iade masraf da talep edebilir. Kullanm tazmin talebinin hesaplanmas için iade edilen ürünün optik ve teknik açdan durumuna baklr. Kullanm masraf bedeli net sat fiyatnn minimum %30’u dur. Teslimattan itibaren balad her ay için toplam masrafn %4’ü olarak ilave bir kullanm masraf daha alnr.


VIII. Mesuliyet

Kastl haller dnda, Satc’nn yasal temsilcisinin, yardmclarnn ve iletme sorumlularnn Müteri’ye kar mesuliyetleri söz konusu deildir.


IX. Mülkiyetin Kayd htirazi

(1) Süregelen ticari ilikiler sebebiyle tüm alacaklar tamamen ödenene kadar ürün Satc’nn mülkiyetindedir.
(2) Ödeme yaplmadan önce satn devam etmesi durumunda, Müteri borçluya kar kendi alacaklarn, alacaklarnn miktar kadar Satc’ya temlik eder. Müteri temliki Satc’ya bildirmekle yükümlüdür.
(3) Üçüncü ahslarn müdahalesi, özellikle ürüne (Ambargo) el konulmas durumunda Müteri, Satc’ya gecikmeden durumu bildirmeli ve ayn zamanda üçüncü ahslara mülkiyetin Satc’da olduunu belirtmelidir. Müteri, ürüne el konulmasna ve geri getirilmesine dair tüm masraflar üstlenmek durumunda kalr.
(4) Mülkiyetin kayd ihtirazi var olduu sürece, ürünün sadece Satc’nn yazl izni ile devredilmesi, el konulmas, sigorta temliki, kiralanmas ya da Satc’nn sigortasn etkileyebilecek dier devir ilemleri gibi ürünün deitirilmesine müsaade edilir.
(5) Mülkiyetin kayd ihtirazi süresince Müteri, ürünün mülkiyetine ve kullanm hakkna sahiptir.
(6) Müterinin Madde 1 – 5’te belirtilen sorumluluklar yerine getirmedii durumlarda Satc sözlemeyi fesih etme hakkna sahiptir.


X. Sözlemeyi Fesih Hakk

(1) Dier yasal ve sözlemede yeralan sebepler dnda, eer Müteri kendi kredibilitesi ile ilgili yanl bilgi vermi ise, ödeme ve taksitli ödemelerini durdurmu, sermayesi üzerinde iflas muamelesi teklif edilmi ya da finansal ilikileri o kadar kötülemi ise, ve sözlemeye sadk kalamayaca hasl ise, Satc sözlemeyi fesih etme hakkna sahiptir.
(2) Sözleme tamamlandktan sonra teslimat olanakszlatran ya da ekonomik olarak zor klan bir sorun ortaya çkarsa, Satc sözlemeyi fesih etme hakkna sahiptir.


XI. Faaliyet yeri ve Yetkili Mahkemeler

(1) Uyumazlklarda Ankara mahkemeleri yetkilidir. ki taraf için de faaliyet yeri Ankara olarak kararlatrlmtr.
(2) Hukuki ilikiler Türk hukukuna tabidir. Yabanc ülke normlarn içermez.


XII. Dier Hükümler

(1) Deiiklikler ve tamamlamalarn etkili olabilmesi için yazl form düzenlenmesi gerekir.
(2) Yazl formun gerekliliinden yine yazl olarak feragat edilebilinir.
(3) Bir FELDER-Ortaklk anlamas olutuu anda, bunlarn kurallar bu Ticari Sözleme’nin önüne geçer.
(4) Münferit hükümlerin hiçlii ya da etkisizlii dier hükümlerin etkinliini azaltmaz.
(5) Eer bu artlarn münferit hükümleri etkisiz olursa, bunlarn yerine bu artlar çerçevesinde geçerli olanlar talep edilir anlamna gelmektedir.
(6) Kullanc bir ürünü elektronik yollarla sipari eder ise, Satc ilemi gecikmeden teyit edecektir. lemin teyidi sipariin balayc olarak kabul edildii anlamna gelmez. lemin teyidi sipariin kabulü ile ilikilendirilebilir. Bunun dnda elektronik yollarla gelen bir siparite sözleme metni Satc tarafndan kaydedilir ve istenildiinde mevcut olan “Genel Ticari Sözleme” yi e-mail yoluyla gönderilebilir.
(7) FELDER KG Garanti talimatnamesi, kullanma klavuzundan veya FELDER KG www.felder-group.com.tr internet sitesinden elde edilebilinir.


XIII. Tüketiciyi Koruma Yasas’na göre Kullanc Firmalar için Özel Hükümler

(1) Teslimat Masraflar: Sevkiyat/nakliye, Sigorta ve indirme/bindirme masraflar alcya aittir. Satlan ürün, Ankara depo çkndan itibaren alcnn sorumluluuna girer.
(2) Sözlemeden doan ilikiler Türk Hukukuna tabidir.
(3) Kullancnn ürünün kullanm ile ilgili anlamadan çekilme hakk:
(3.1) 4077 Sayl kanuna göre sadece ‘aypl mal’ kapsamna giren ürünler satc tarafndan 30 gün içinde bildirilen kusur satc tarafndan düzeltilemez ise, iade edilebininir
(3.2) Kullanc iade hakkn icra ederken ürünü geri göndermekle sorumludur.

(3.3) Müterinin özel istei üzerine üretilmi ya da tabiatlar gerei geri gönderilmeleri uygun olmayan makinelerin iade hakk olumaz. Müteri isteine göre özel üretim, özellikle kullancya mevcut ürün katolounda bulunmayan bir ürün gönderildiinde söz konusu olur.

Information about online dispute resolution:
Under https://ec.europa.eu/consumers/odr/ the European Commission provides an online dispute resolution (OS) platform. Together with our customers we assume that in any case we can always reach a satisfactory solution for everybody. Therefore and as we are not obliged to participate in the online dispute resolution procedure, we do not participate in this. Please get in touch with us through the contact information provided and we will get back to you as soon as possible.